Tworzenie Procedur

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na:

 • Zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań
 • Ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności
 • Nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności
 • Współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych powyżej

Dotyczy to również przypadków, gdy działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

Instytucje obowiązane

 

 • banki
 • oddziały banków zagranicznych
 • domy maklerskie
 • banki prowadzące działalność maklerską
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w zakresie
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
 • zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska
 • notariuszy w zakresie czynności notarialnych, dotyczących obrotu wartościami majątkowymi
 • podmioty prowadzące działalność kantorową
 • przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową i factoringową
 • działalność w zakresie: obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi
 • sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy)
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Do zadań instytucji obowiązanych należy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązków określonych w ustawie. W przypadku instytucji obowiązanych będących kapitałowymi spółkami handlowymi, bankami spółdzielczymi lub państwowymi, osobą tą jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd, a w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych lub instytucji kredytowych – dyrektor oddziału. W przypadku instytucji obowiązanych wykonujących działalność jednoosobowo, osobą odpowiedzialną jest osoba wykonująca tę działalność.

Procedura

 

Instytucje obowiązane muszą wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura ta powinna pełnić rolę „instrukcji obsługi” ustawy, w ramach danej struktury organizacyjnej instytucji obowiązanej w której powinno się znaleźć:

 1. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego czyli identyfikacja:
   • podstawowa,
   • uproszczona,
   • wzmożona,
 2. Rejestracja transakcji
 3. Analizy i typowanie transakcji
 4. Przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach.
 5. Udział w programach szkoleniowych pracowników
 6. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.
 7. Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie wartości majątkowych
 8. Sposobu przechowywania informacji
http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/